BENVINGUT a Transports i Excavacions Marsol, s.a.
 

QUE LI PODEM OFERIR:

- Subministrament d'àrid a granel, amb big-bag i contenidor

- Subministrament de pedra del país i d’escullera per a murs

- Retroexcavadores mixtes, giratòria de cadenes de 25 tn., giratòries de rodes de goma de 20 tn. - 7 tn - 3 tn.

- Camions dúmper de 3 i 4 eixos

- Camions tràilers amb caixa de ferro i alumini de 22 a 42 m3

- Servei de camió góndola; dins i fora mesures

- Moviment de terres

- Esplanacions amb Tractor Làser de 5 metres d'amplària amb Tractor New Holland de 340 C.V.

- Moviment de terres amb Tractor Transportadora / Tragella TH61 d' 11 m3 amb Tractor New Holland de 340 C.V. 

- Compactacions amb roló Lebrero de 13 tn.

- Contenidors de runa de 2 - 5 - 7 m3

- Camions cisterna de 22.000 i 25.000 litres pel transport de líquids, purins i neteja de clavegueram

- Subministrament d’aigua potable en camió cisterna de 28.000 litres

- Subministrament d’aigua per obra en dipòsits de lloguer de 3.200, 9.000 i 10.500 litres

- Transport de residus de la construcció i industrials, sandach, fems, purins, sang. Codi Transportista T-1919

   *Relació vehicles autoritzats: https://sdr.arc.cat/trans/EditTransConsGrups.do?codiTransportista=T-1919


- Planta de reciclatge de residus de la construcció a Guissona. Codi gestor: E-1141.09

    * Dades: http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_detall_municipal.asp?id=2691&Comarca=00&Instalacio=00&TipusInstalacio=Municipal&TipusSel=&Tractament=&Estat=&Ordre=Nom&ItemMin=81&TResidu=RUN&CGestor=&Itemsppdetall=10

    *Ubicació: https://goo.gl/maps/NnpYoXyrdJi9SGJ7A